Preventie

Goede arbeidsomstandigheden, welzijn en gezondheid van de medewerkers zijn van groot belang voor het functioneren van uw organisatie. Arbo Medisch Centrum biedt uw organisatie ondersteuning bij de uitvoering van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en risico-inventarisaties (RIE) als een integraal onderdeel van het preventiebeleid van uw onderneming.

RIE&E
Elke organisatie is verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. Na onderzoek worden knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. Op basis hiervan stelt de organisatie een plan van aanpak op. De RI&E kan in eigen beheer worden uitgevoerd of (deels) worden uitbesteed.
Arbo Medisch Centrum kan u ondersteunen met het opstellen, uitvoeren en toetsen van een Risico- Inventarisatie en -evaluatie (RI&E), inclusief plan van aanpak. Afhankelijk van uw organisatie zal de bedrijfsarts of andere kerndeskundige u hierbij adviseren.


PMO
Arbo Medisch Centrum kan u een breed pakket aan preventief gezondheidsonderzoek aanbieden, en kan u ondersteunen bij het uitvoeren van vrijwillig Preventief Geneeskundig Onderzoek.
Het doel van het onderzoek is voorkomen van beroepsziekten, bevorderen van de gezondheid van medewerkers en daarmee het verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van de werknemer. Het onderzoek heeft hiermee een positief effect op de effectiviteit van uw bedrijf.

Contracten voor verzuimbegeleiding
 • Abonnement verzuimpakket
 • Declaratiebasis

Abonnement verzuimpakket
Voor een vast bedrag per medewerker per jaar verzorgt Arbo Medisch Centrum de volledige verzuim- en re-integratiebegeleiding in het eerste en tweede jaar . U kunt hierbij de volgende diensten verwachten:
 • verzuimspreekuur door vaste bedrijfsarts
 • inzet van verzuimconsulent (optioneel)
 • periodiek overleg met directie , P&O , management en/of leidinggevenden
 • arbeidsomstandighedenspreekuur bedrijfsarts
 • probleemanalyse
 • bijstellingen probleemanalyse
 • ondersteuning bij Plan van aanpak WIA en bijstelling Plan van aanpak WIA
 • overleg met curatieve sector
 • re-integratieverslag medisch deel ten behoeve van WIA-aanvraag
 • actueel oordeel
 • verzuimanalyse (kwantitatief en kwalitatief)
 • evaluatie dienstverlening (eens per jaar)
 • digitale terugkoppeling < 24 uur

Optionele dienstverlening
De volgende activiteiten en diensten kunnen, onafhankelijk van de maatwerk- of vangnetregeling, op declaratie- dan wel offertebasis worden afgenomen:

Sociaal-medisch overleg (SMO)
Dit overleg heeft tot doel om het management te ondersteunen en adviseren bij de sociaal medische begeleiding, re-integratie en aanpassingen van individuele medewerkers.
Bij het sociaal-medisch overleg zijn vaak de direct leidinggevende, de casemanager (of personeelsfunctionaris) en de bedrijfsarts aanwezig.

Arbobeleidsoverleg
Dit overleg tot doel het management te ondersteunen en adviseren bij het initiëren van de ontwikkeling en uitvoering van preventief beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het gaat in de praktijk om de volgende taken
 • beleidsadvisering
 • bespreken van factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim. Het kan hier gaan om bestaande factoren en/of nieuw te creëren arbeidssituaties (organisatieveranderingen, verbouwingen, etc.)
 • evaluatie van beleid;
 • ondersteuning verlenen aan het VGW beleid van de onderneming

RI&E
De risico-inventarisatie en evaluatie is een preventief instrument en wordt op initiatief van de werkgever uitgevoerd. Knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn worden in kaart gebracht. Op basis hiervan stelt de organisatie een plan van aanpak op. De RI&E kan in eigen beheer worden uitgevoerd of (deels) worden uitbesteed.
Arbo Medisch Centrum kan u ondersteunen bij de inhoudelijke begeleiding bij de uitvoering en het toetsen van de RI&E (een wettelijke verplichting).
De begeleiding geschiedt op offertebasis.

PMO

Het periodiek medisch onderzoek is enerzijds gericht op gezondheidsbevordering van de individuele medewerker. Anderzijds is het onderzoek bedoeld om klachten en aandoeningen die samenhangen met het werk vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Op basis van de uitkomsten van een RI&E kunnen eventueel risicogroepen worden geduid.
Een PMO wordt op offertebasis uitgevoerd.

Aanstellingskeuringen
Aanstellingskeuringen mogen slechts in die gevallen worden uitgevoerd waarin aan de functie bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld. Dat is het geval als er bij de uitvoering van de functie sprake is van risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer of van derden die niet met gangbare maatregelen kunnen worden gereduceerd.
Arbo Medisch Centrum kan u hierbij ondersteunen en verricht aanstellingskeuringen op maat en toegesneden op de betreffende functie.


Declaratiebasis
Afhankelijk van uw bedrijfsomvang en het verzuim binnen uw organisatie spreken we een aantal uren per week of per veertien dagen af dat de vaste bedrijfsarts bij u op locatie spreekuur houdt. U houdt zelf de regie over de begeleiding, en bepaalt wie er voor het spreekuur wordt uitgenodigd. De bedrijfsarts op locatie biedt vele voordelen;
 • de bedrijfsarts komt naar u toe. Geen productieverlies omdat uw werknemers niet onder werktijd naar het kantoor van Arbo Medisch Centrum te rijden
 • uw werknemer blijft betrokken bij de organisatie en collega’s
 • de bedrijfsarts is bekend met de werkplek, werkomstandigheden en re-integratiemogelijkheden
 • de bedrijfsarts krijgt inzicht in overkoepelende verzuimproblematiek
 • de bedrijfsarts is direct beschikbaar voor overleg met leidinggevenden en de personeelsfunctionaris
 • voorbespreken casuïstiek zodat de leidinggevenden gezamenlijk vorm kan geven aan de verzuimbegeleiding.
 • de bedrijfsarts kan de leidinggevenden gemakkelijk uitnodigen voor een driegesprek (werkgever, werknemer en bedrijfsarts)
 • aansluitend op het spreekuur krijgt de leidinggevenden een persoonlijke terugkoppeling.